Aktivní diabetik | Poradna

0
Rate this post

Pacienta s diabetem 2. typu, který nemá žádné komplikace, by měl vždy ošetřovat jeho praktický lékař. VZP podporuje v ordinacích praktických lékařů v rámci komplexní péče o registrované pojištěnce péči o nekomplikované diabetiky 2. typu, aby byl v ordinacích specialistů prostor a čas se věnovat léčbě diabetiků 1. typu a komplikovanějších diabetiků 2. typu. Výkon pro péči o nekomplikovaného diabetika 2. typu v rámci péče praktickým lékařem je hrazen nad rámec kapitační platby a praktičtí lékaři mají možnost provádět i sledování hladiny glykovaného hemoglobinu přímo ve své ordinaci bez nutnosti odesílat pacienta na vyšetření do laboratoře.

VZP samozřejmě plně hradí všechna potřebná indikovaná vyšetření i léčbu diabetických pacientů v ordinacích specialistů – oftalmologů, nefrologů, internistů, kardiologů a dalších, a tuto léčbu nijak nelimituje. Všechny potřebné léčivé přípravky jsou v systému veřejného zdravotního pojištění při dodržení pravidel pro jejich úhradu dostupné jak odborníkům-diabetologům, tak i praktickým lékařům.

Jakými zásadami se řídí nároky diabetiků na úhradu diagnostických proužků do glukometru?

Diagnostické proužky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění diabetikům, kterým je předepíše jejich ošetřující lékař příslušné odbornosti (endokrinologie a diabetologie), takto:

  • do 100 proužků za rok (do celkové výše 800 Kč) pro pacienty léčené antidiabetiky, 
  • do 400 proužků za rok (do celkové výše 3 200 Kč) pro pacienty léčené inzulinem aplikovaným 1-2x denně. 

Množství od 400 do 1000 proužků za rok lze předepsat nemocným léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulinu denně) nebo inzulinovou pumpou, ovšem po schválení revizním lékařem.

Množství od 1 000 do 1 800 proužků za rok může lékař příslušné odbornosti předepsat a revizní lékař schválit k úhradě z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě dětí do 18 let a těhotných diabetiček.

Jsem diabetička I. typu na inzulinové pumpě a nyní jsem podruhé těhotná. Na kolik proužků do glukometru mám nárok a jak to bude po porodu?

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti endokrinologie a diabetologie. V případě těhotných diabetiček je možné předepisovat a se souhlasem revizního lékaře hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění diagnostické proužky v množství 1000 – 1800 ks/rok.

Rovněž máte možnost používat testovací proužky ke stanovení ketolátek (ketonemické proužky), s jejichž pomocí si můžete dodatečně sama stanovit orientačně hladinu cukru v moči. Předepsat je musí ve specializovaném diabetologickém centru. Sama zaplatíte 25 % ceny, pojišťovna hradí 75 %, ale maximálně u 4 balení na rok. Tyto testovací proužky pro stanovení ketolátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze pro těhotné diabetičky, diabetiky I. typu léčené inzulinovou pumpou bez ohledu na věk a diabetiky do 18 let.

Na úhradu ketonemických proužků jak je výše uvedeno budete mít nárok i po porodu. Diagnostické proužky vám pak bude moci s ohledem na vaši léčbu intenzifikovaným inzulínovým režimem váš ošetřující lékař příslušné odbornosti předepsat (se souhlasem revizního lékaře) v rozsahu od 400 do 1000 proužků za rok.

Jak je pojišťovnou hrazena péče o diabetiky s problémem tzv. diabetické nohy?

Do komplexní péče o diabetiky, která je pojišťovnou hrazená, samozřejmě patří i péče o „diabetickou nohu“ a její prevenci.

Cílené fyzikální vyšetření se zaměřením na diabetickou nohu je nezbytnou součástí každého klinického vyšetření v diabetologii. Znamená to, že součástí každé pojišťovnou hrazené návštěvy diabetika v ordinaci lékaře-diabetologa je preventivní péče, aby se u pacienta nevyvinul syndrom „diabetické nohy“.

V ambulancích diabetologů jsou kromě potřebných standardních výkonů pro vyšetření a léčbu diabetiků hrazeny výkony pro jejich edukaci a reedukaci. VZP je nijak nelimituje – omezení je dáno seznamem zdravotních výkonů, do kterého frekvenční omezení zadává sama odborná společnost. Edukace diabetického pacienta lékařem zahrnuje právě i poučení o předcházení specifickým komplikacím diabetu, zejména pak onemocnění nohou. VZP má také vytvořenou síť tzv. podiatrických pracovišť (podiatrie je obor, který komplexně léčí chorobné stavy nohou).

Pokud i přes všechna opatření k rozvinutí syndromu diabetické nohy již dojde, je léčba pojišťovnou plně hrazena – pro tuto péči je zvlášť vytvořen kód výkonu „ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy“. V případě již vzniklých nekrotických‚ nehojících se defektů u pacienta se syndromem diabetické nohy VZP hradí i nákladnou larvální léčbu ran.

Podle vyhlášky MZ ČR č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, již v lázeňské péči neprobíhají tzv. edukační pobyty, při kterých se pacienti učili stravovacím návykům a správné životosprávě. Diabetes je ale nadále indikací, u níž je možno poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči, je-li tato péče nezbytnou součástí léčebného procesu. Kontraindikací je však prokazatelné nedodržování léčebného režimu.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče (základní pobyt, na 21 dní) může být poskytnuta, resp. schválena jen u stavů s komplikacemi (neuropatie, mikroangiopatie a makroangiopatie), ostatním pacientům může být hrazena jen péče příspěvková (též na 21 dní). Případný opakovaný pobyt (na 14 nebo 21 dní), vždy už jen formou příspěvkové péče, může být hrazen pouze pacientům se zmíněnými komplikacemi. Podmínkou pro úhradu opakovaného pobytu je u obezity při BMI vyšším než 30 (resp. 35) snížení hmotnosti od posledního léčebného pobytu o 5 % (resp. 10 %).

Lázeňskou péči musí diabetikovi doporučit na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař, a to specialista – diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař. Na základě tohoto doporučení pak registrující praktický lékař (nebo ošetřující lékař při hospitalizaci) podá řádně vyplněný návrh na lázeňskou péči ke schválení na smluvně a místně jemu příslušné regionální pracoviště VZP pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Revizní lékař VZP posoudí oprávněnost nároku na úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, zejména podle podmínek indikačního seznamu.

V případě, že to zdravotní stav pacienta prokazatelně vyžaduje a jsou splněny všechny platnými právními předpisy stanovené podmínky pro úhradu, je návrh na lázeňskou péči revizním lékařem potvrzen pro požadovaný nebo příslušný typ péče. Revizní lékař totiž může v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá předmětná zdravotní péče (zdravotní služby), pacient si hradí ubytování a stravování.