Aktivní diabetik | Diabetes a VZP

0
Rate this post

Diabetiků může v České republice být i více než jeden milion. Loni se podle statistických údajů s diabetem léčilo přes 825 000 lidí. Naprostou většinu případů, 92 procent, představují diabetici 2. Typu – tedy ti, u nichž hraje hlavní roli prevence. Dalších zhruba 200 000 lidí o svém onemocnění neví, takže se ani neléčí.

Na léčbu diabetiků 3,4 miliardy korun ročně

Péči o diabetické pacienty a prevenci rozšiřování diabetes v souvislosti s obezitou považuje Všeobecná zdravotní pojišťovna za jednu ze svých priorit. Je to logické – přibývá pacientů (loňský rok znamenal oproti roku předchozímu nárůst o 19 000), stoupá výskyt chronických komplikací (loni jich bylo téměř 240 000), rostou náklady na zdravotní péči, tím spíš, že moderní léčba je stále dražší. Částka, kterou VZP za léčbu diabetiků hradí, se stále zvyšuje. Předpokládaná kalkulace nákladů na léčbu všech pojištěnců VZP s diabetem (tj. výkony, léčivé přípravky i zdravotnické pomůcky) za období roku 2012 je 3,4 miliardy Kč. Hrazena jsou i všechna potřebná indikovaná vyšetření a léčba diabetických pacientů v ordinacích specialistů – oftalmologů, nefrologů, internistů, kardiologů a dalších. Tato léčba přitom není limitovaná.

Větší zapojení praktických lékařů je žádoucí 

V ordinacích praktických lékařů VZP podporuje v rámci komplexní péče o registrované pojištěnce i péči o nekomplikované diabetiky 2. typu. Tím se uvolňují kapacity specializované péče diabetologů na léčbu diabetiků 1. typu, event. komplikovanějších diabetiků 2. typu. Všechny léčivé přípravky jsou v systému veřejného zdravotního pojištění při dodržení pravidel pro jejich úhradu dostupné jak odborníkům diabetologům, tak i praktickým lékařům.

Ambulantní péče o pacienty s diabetem rozhodně není podfinancovaná. Ze strany VZP je naopak v současné době věnována oblasti ambulantní diabetologické péče velká podpora, zaměřená jak na dostupnost této péče, tak i úhradu za poskytnuté služby. U praktických lékařů je to podpora a následná bonifikace výkonů preventivních prohlídek, úhrada nad rámec kombinované kapitačně-výkonové platby, bonifikace v rámci projektu AKORD, možnost nasmlouvání výkonu pro péči o nekomplikovaného diabetika 2. typu, který je rovněž hrazen nad rámec kapitační platby, a dále výkonu v rámci metod POCT umožňující sledování hladiny glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci lékaře bez nutnosti odeslání pacienta na vyšetření do laboratoře.

VZP zároveň dbá na to, aby bylo o diabetiky v ordinacích praktických lékařů pečováno správně, protože kvalitu léčby v ordinacích praktických lékařů sleduje systémem VZP-kódů pro výši naměřené hladiny glykovaného hemoglobinu a pro sledování pohybu pacienta mezi praktickým lékařem a specialistou-diabetologem.

U diabetiků je podle VZP nejdůležitější skutečně správná péče, která zároveň znamená prevenci komplikací, dále kvalitní dispenzarizace a dobrá spolupráce diabetologa a praktického lékaře. Potřebné úspory při péči o diabetiky může přinést ekonomická preskripce na straně lékařů, ale také posílení odpovědnosti pacienta a dodržování léčebného režimu.

V ambulancích diabetologů VZP hradí kromě potřebných standardních výkonů pro vyšetření a léčbu diabetiků i výkony pro jejich edukaci a reedukaci, které nijak nelimituje – omezení je dáno Seznamem zdravotních výkonů, do kterého frekvenční omezení zadává sama odborná společnost. Hrazena je cílená edukace diabetika lékařem, reedukace pacienta s diabetem a jeho blízkých osob sestrou a rovněž i nácvik aplikace inzulinu sestrou. Hlavní náplní těchto edukačních výkonů je poučení diabetických pacientů o potřebné změně životního stylu, o správném přístupu k léčbě a o nutnosti režimových, dietních a jiných léčebných opatření.

Právě na potřebu zvýšit zodpovědnost samotných pacientů VZP dlouhodobě poukazuje. Ať už v přístupu ke svému onemocnění v souladu s nutnými režimovými opatřeními u diabetiků, kteří již mají onemocnění diagnostikované, tak především v přístupu ostatní populace k účasti na pravidelných preventivních prohlídkách. Ty mohou výrazně přispět k časnému záchytu pacientů s diabetem. Pokud pojištěnci chodí na pravidelné preventivní prohlídky, v rámci kterých se systematicky provádí laboratorní kontrola moči a krve právě se zaměřením na diagnostiku tohoto onemocnění, nemělo by se stát, že jejich onemocnění nebude včas odhaleno.

Kromě toho VZP podporuje včasný záchyt diabetu různými veřejnými akcemi, jako jsou např. Dny zdraví, kdy si lidé mohou mimo jiné zdarma nechat orientačně změřit hladinu krevního cukru, vydává tiskoviny na toto téma, šíří osvětu v periodikách atd.

Preventivní prohlídky jsou základem!

VZP klade velký důraz na správné provádění preventivních prohlídek – nejen, že jsou hrazeny praktickým lékařům nad rámec kombinované kapitačně-výkonové platby, ale jsou i bonifikovány. Při všeobecné preventivní prohlídce u praktického lékaře je v 18 letech a následně pak po 40. roce věku ve dvouletých intervalech zjišťována hladina glykemie; u těhotných žen je součástí doporučených postupů péče provedení orálního glukózového testu.